hongkong

  1. Zen Ho

    Relaxing view of Ocean and Islands

    DJI Phantom 4 over Sai Kung-西貢太墩航拍 [4K]
  2. Zen Ho

    Zip Lining Hong Kong, Tung Lung Chau

    Technical Wall and Sea Gully Wall is two of the best sport climbing venues in Hong Kong